Общи условия

Общи условия

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 •    Настоящите общи условия регламентират отношенията между родителите и Целодневен детски център за отглеждане на деца  „Бамбу“ чрез Брийз Кепитъл ООД, с ЕИК 175328026, със седалище и адрес на управление: София, бул. „Никола Вапцаров“ № 53Б, ет. 3, офис 9 ,представлявано и управлявано от Дженифър Едуард Екеанияу – Управител, наричан по-долу за краткост „Детски център“;
 • Настоящите общи условия са неразделна част от Договор за грижа, обучение и възпитание на дете в Детския център, сключен между същия и родителите на детето.
 • Детски център „Бамбу”организира дневни занимания за деца на възраст от 1,5 г. до 7 г., както и отглеждане и обучение по български език, математика,  английски език, околен свят, конструиране и технологии, музика, физическо възпитание и спорт, като осигурява материално-техническа база, персонал и други необходими условия за нормалното протичане на учебно-възпитателния процес.
 • Центърът се ръководи от Управител. Управителят ръководи организационно цялата дейност на центъра и осъществява методическото ръководство във всяко направление на дейността.
 •     Обучението в Детския център се осъществява от учители. В учебния процес Детският център може да сътрудничи с различни образователни и просветни институции и лица.
 •     Договорът между родителите и детския център се сключва за срок от една година, с начало датата на постъпване на детето в Детския център и крайна дата 31 август на следващата календарна година. Детският център е задължен да осигури на детето обучение по програма и стандарти, за които родителят е своевременно информиран, да осигури целодневна грижа за здравето, безопасността и развитието на детето в уговорен часови диапазон и да осигури храна за детето, подготвена от лицензирана детска кухня. Родителят се задължава да заплаща уговорената такса и да спазва описаните в основния договор и общите условия задължения.

 

II.ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ.

2.1. Обучението и престоят в детския център се осъществяват целодневно от 08:00 до 19:00 часа.

2.2. Заниманията се провеждат в групи.

2.3.Дейността на Детски център „Бамбу” включва учебен процес и допълнителни творчески занимания, игри и забавления.

2.4. Обучението в Детски център „Бамбу” е съобразено с утвърдени от МОН програми, като същото се провежда на български и английски език, както и по системата „Моливко“.

2.5.Обучението се осъществява чрез провеждане на обучаващи ситуации в следните образователни направления: Български език, Английски език, Математика, Околен свят, Изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура.

2.6. В рамките на учебния ден и срещу допълнително заплащане децата могат да участват и в следните допълнителни занимания: йога, гимнастика, футбол и танци. Участието на децата в същите става срещу допълнително заплащане.

 

III. РАБОТНО ВРЕМЕ И ВЪТРЕШЕН РЕД.

3.1. Редовното работно време на  Детски център „Бамбу” е всеки работен ден, от понеделник до петък, от 8.00 до 19.00 ч.,  с изключение на националните празници и официални ваканции.

3.2.. Детски център „Бамбу” работи при следния вътрешен ред:

а) за реда в помещенията следят лицата, на които е възложено обучението на децата;

б) не се допускат до Центъра деца, които видимо са болни от заразни болести, които могат да навредят на тях или на други лица. В случай че възникнат признаци на заболяване след постъпването на детето, възпитателите или управителят незабавно се свързват с родителя/настойника или упълномощеното от него лице за прибиране на детето.

в) след приключване на заниманията, децата напускат Детския център, придружени от родител/настойник или упълномощено от родител/настойник за придружаване на детето лице;

г) забранено е излизането на деца от Центъра без придружител;

д) забранено е дъвченето на дъвка и ползването на мобилен телефон в Детския център по време на занятия;

е) забранено е внасянето на предмети, които са опасни за здравето на детето, на другите деца и възпитателите в Детския център;

ж)  употребата на алкохолни напитки в помещенията на Детския център е забраненa. Забранено е внасянето на храни и напитки от родителите и от други лица, освен с изричното съгласие на управителя.

з) храната, която се предоставя на децата е съобразена с възрастовите и здравните им нужди и се приготвя  в лицензирана детска кухня. Забранено е даването на децата на различна храна.

и) забранена е всякаква форма на насилие от и към децата;

е) при установяване на тежка или системна форма на насилие, нарушаване на дисциплината или вътрешния ред, учителят отсранява детето от занятия и незабавно се свързва с родителя  за разрешаване на проблема или съответно взимане на детето от Детския център.

й) всички официални съобщения от и към Детския център се правят в писмена форма, включително и в електронен вид, чрез електронния адрес на Детския център;

3.3. При неспазване на правилата се прилагат санкции в следния ред:

а) забележка;

б) предупреждение за изключване от Центъра;

в) изключване от Центъра.

 

ІV. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

4.1. В Детския център се приемат деца на възраст от 1,5 години до 7 години с нормално психическо и физическо развитие.

4.2.. Децата се приемат въз основа на писмено заявление, с което родителят декларира, че е съгласен и приема настоящите общи условия. Заявлението се подава на място в Детския център.

4.3. В срок до 7 работни дни от постъпване на завлението за прием, Управителят информира родителите дали са налице свободни места в Детския център, както и за възможната дата на постъпване на детето.

4.4. В срок от 7 работни дни от получаване на потвърждение за прием, родителите следва да се явят в Детския център заедно с детето за кратко събеседване, да подпишат Договор за грижа, обучение и възпитание на дете с Детския център, декларация – съгласие за обработване лични данни на родителите и детето, както и да заплатят депозит, такса образователни ресурси и такса за обучение в уговорения срок и размер. При подписване на договора с детския център родителите следва да представят пред Управителя и копие от акта за раждане на детето.

4.5.. При липса на свободни места в Детския център родителите могат да подадат заявления за включване в листата за изчакване на Детския център и да бъдат информирани при първа възможност в случай на освободени места в Детския център.

4.6. При постъпване в Деския център родителите следва да представят следните документи за здравословното състояние на детето:

– бележка от личния лекар в уверение на това, че детето е клинично здраво и не е било в контакт с остро заразни болести – бележката е валидна в срок от 3 дни от издаването й;

– писмена декларация за наличие или липса на алергии на детето, като при наличие на такива родителят следва да изброи подробно същите.

 

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „БАМБУ”.

5.1. Персоналът на Центъра  полага адекватна грижа за всяко дете, съобразена с неговите нужди и се грижи за развитието на неговите знания и умения, съобразно държавните образователни стандарти, съответстващи на възрастта на детето.

5.6. Детски център „Бамбу” се задължава да осигури нормални, безопасни и здравословни условия за обучение на децата.

5.7. Детски център „Бамбу” се задължава да уведомява родителите за евентуално възникнали проблеми с детето, за неговото поведение, за начина му на общуване с другите деца.

5.8. Детски център „Бамбу” осигурява персонал, притежаващ необходимата квалификация за извършване на възпитателна дейност, провеждане на образователни занимания за деца, съобразно избраната от центъра образователна система и полагане на грижа за здравето и безопасността на децата.

5.9.. Дейностите и заниманията, които Детският център предлага, са съобразени с учебните планове и действащите учебни програми, както и с индивидуалните и групови потребности на децата . 

5.10. Детски център „Бамбу” може да предлага допълнително участие в школи и ателиета, които не влизат в задължителната програма на децата. Участието става по желание на родителите.

            5.11. Възпитател от Центъра има право да не допуска или да прекъсне престоя и върне дете, ако има съмнение за неговото здравословно състояние (с видими симптоми като кашлица, хрема, висока температура, оплаквания за физическо неразположение, обрив и други подобни).

5.12. При провеждане на занятия в институции, различни от детския център, отговорността се носи от съответната институция.

5.13. При провеждане на занятия в институции, различни от Детския център, Детският център следва да изиска предварително писмена декларация – съгласие от родителя.

5.14. Детският център съхранява лични данни за децата, родителите/настойниците и/или упълномощените от тях лица с цел осигуряване безопасността на децата.

5.15. Детският център разполага с правото да променя размера на обучителната такса и Общите условия по всяко време.

5.16. При промяна на таксите Детският център се задължава да уведоми своевременно родителите по имейл. При несъгласие с новия размер на таксите родителите имат право да прекратят договора с двумесечно предизвестие, отправено писмено или по имейл до Детския център в срок до 15 дни от датата на актуализацията на цените в Общите условия.

5.17. Допълнителни такси по избор на родителите може да има за вегетарианско меню, хипоалергенно меню, допълнителни спортни и други занимания по избор. Всяка година се предлагат различни допълнителни спортни и други занимания, ски училища и други извънкласни дейности, таксите за които се публикуват на уебсайта на Детския център. Допълнителните такси и начина на плащане се публикуват на сайта на детския център.

5.18. Детският център има право да получи уговорените депозит и възнаграждение за извършените по договора между Детския център и законния представител на детето, както и да получи обезщетение при претърпени имущетсвени вреди от действия на дете/родител/настойник или друго упълномощено да представлява или придружава детето лице.

5.19. Детският център има право да получава пълна инфомация за здравето, емоциналното и психическото състояние, семейната обстановка на детето, както и за всяка промяна на лицето, което ще придружава и взима детето от Детския център.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ.

6.1. Родителите следва да водят в Центъра детето в такова здравословно състояние, което да не представлява заплаха за него и за другите деца.

6.2. Родителите се задължават при записване на детето в Центъра да осигурят необходимите пособия, дрехи/обувки и/или други материали, за които Детският център своевременно ще ги уведоми.

6.3. Родителите следва да се съобразяват с работното време на Центъра. 

6.4. Родителите се задължават да уведомят писмено управителя на Центъра и възпитателите, ако детето има алергии към определени храни, препарати, насекоми или друго хронично заболяване, изискващи допълнителни и/или специални грижи и внимание.

6.5. Родителите се задължават да положат всички необходими усилия техните деца да спазват задълженията по настоящите общи условия.

6.6. Родителите носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени от техните деца .

6.7. Родителите се задължават да уведомяват своевременно управителя, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето, както и за всякакви други фактори, които биха били от значение за здравето и обучението на детето и другите деца в Детския център.

6.8. При връщане на детето в Детския център след преминато заболяване, родителят следва да предостави на Детския център медицински документ – в доказателство на здравословното състояние на детето.

6.9. Родителите уведомяват писмено управителя на Центъра и предоставят писмено пълномощно на лицето, което ще вземе детето от Центъра в случаите, когато това лице не е посочено в заявлението за записване. При промяна на това лице, родителите следва своевременно да уведомят Детския център.

6.10. В случаите, когато това е необходимо, родителите се задължават да предоставят в писмен вид допълнителна информация относно психическото и физическото състояние на детето (извън тази посочена в заявлението за записване): допълнителни данни за здравословното състояние на себе си и на детето, телефон на личния лекар, както и да уведомяват своевременно управителя при промяна в тези данни. 

6.11. Родителите се задължават да заплащат своевременно таксите за Центъра и всички други възникнали задължения.

6.12. При ограничаване или лишаване от родителски права или налагане на ограничителни мерки по ЗЗДН, родителят незабавно уведомява Управителя.

6.13. Навсякъде в настоящите Общи условия под думата родител се разбира лице, което не е лишено от родителски права и чиито родителски права не са ограничени, или лице, което е настойник на детето.

 

VII. ДЕПОЗИТ, ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 

7.1. С подписването на Договор за грижа, обучение и възпитание на дете в Детския център родителят се счита за изцяло информиран за размера на дължимия депозит, такса образователни ресурси и учебна такса и условия за заплащане на същите на Детския център.

7.2. Родителят следва да заплати на Детския център депозит в уговорения в Договор за грижа, обучение и възпитание на дете с Детския център размер и срок. Депозитът гарантира изпълнението на договора, покриване на евентуално нанесени от детето имуществени вреди и спазването на предизвестието за прекратяване на договора. При отказ от договора преди изтичане на срока му или преди започване на посещение на детския център от детето, депозитът се задържа като неустойка.

 

7.3. Размерът на месечната такса е следният:

 

Месечна такса

При начин на плащане

 

1300 лв.

При плащане всеки месец

1240 лв.

При плащане на таксата за 6 месеца

1190 лв.

При плащане на таксата за 12 месеца

100 лв. еднократно

Такса образователни ресурси – веднъж на учебна година

 

7.4. Месечната такса се заплаща до 5-то число на съответния месец, за който същата се дължи. При неплащане на таксата в предвидения срок, родителят дължи на Детския център лихва за забавяне в размер на 1 % от дължимата сума за всеки просрочен ден.

7.5. Депозитът, такса образователни ресурси и месечната таксат се заплащат в уговорения между страните в Договора размер и срок в български лева по посочената в договора сметка на „Брийз Кепитъл“ ООД, с ЕИК 175328026.

7.6. След заплащане на депозита и таксата родителят представя платежен документ за извършения превод или го изпраща на електронен адрес: info@bambookindi.com.

7.7. В отделни случаи центърът може да приеме дете, без да има постъпило плащане. В тези случаи родителят трябва да извърши плащането без забавяне, не по-късно от петия работен ден след постъпването на детето.

7.8. Заплатени такси не се връщат освен при наличие на изрично уредени в Договора или в настоящите общи условия предпоставки.

7.9. Детският център предоставя отстъпка при записване на второ дете от семейството, в размер  от -5% от месечните такси за двете деца.

7.10. При боледуване и след представяне на медицинска бележка, отстъпка се прави само ако детето отсъства над 10 поредни работни дни (ако е необходимо). Отстъпката е в размер на -30% от таксата за дните след десетия, които са били работни и за които ДЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР е бил предварително уведомен за налагащото се отсъствие на детето. Корекцията на таксата се извършва за следващия календарен месец. Целта е детето да се доведе напълно здраво в ДЕТСКИЯ ЦЕНТЪР.

7.11. В таксите се включват разходи за храна и консумативи за отглеждането, грижата и обучението на детето.

7.12. В отделни случаи е възможно да се планират и провеждат мероприятия, разходите за които не са включени в съответните такси. В тези случаи Детският център  предварително информира и съгласува с родителите допълнителните разходи и такси.

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

 

8.1. Договорът се прекратява:

 1. a) По взаимно съгласие на страните;

б). С изпращане на предизвестие от РОДИТЕЛИТЕ към ДЕТСКИЯ ЦЕНТЪР в срок от един месец преди изтичането на срока на договора, а именно до 31 юли на съответната година, в която договорът изтича, с което да уведомят ДЕТСКИЯ ЦЕНТЪР, че договорът няма да бъде продължен за още една година. В противен случай договорът се подновява при същите условия за още една година.

в). При обновяване на таксите с публикуване на нови такива в общите условия към настоящия договор на www.bambookindi.com, като ако РОДИТЕЛИТЕ не са съгласни с обновените такси, имат право да прекратят договора с предизвестие от два месеца.

г). При системно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. Системно неизпълнение на задълженията по договора е налице, когато виновната страна е извършила три или повече нарушения, независимо от вида и тежестта им;

 

 1. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ.

Всички спорове, възникнали във връзка с общите условия, ще се уреждат по пътя на преговори между страните. В случай че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен за разрешаване до компетентния граждански съд.

 

 1. ПУБЛИКУВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Общите условия се публикуват на сайта на Детски център „Бамбу” –  www.bambookindi.com.

10.2. Изменението на общите условия се извършва чрез публикуването на новите общи условия на сайта с указание откога влизат в сила.

10.3. Всеки родител се запознава писмено с промените в общите условия.

10.4. При несъгласие или отказ на родител да подпише новите общи условия се счита, че той отписва детето си от Центъра, считано от месеца, следващ датата на изразеното несъгласие/отказ.

 

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

11.1. Ако клауза от тези общи условия противоречи на императивна разпоредба на нормативен акт, важи съответната разпоредба от този акт .

11.2. Контролът за прилагането на настоящите общи условия в работата на учебния център се възлага на Управителя и на възпитателите, работещи в него.